INSURANCE

Frieght insurance for heavy machinery and for other shipments:

We are cooperating witn Mongol Daatgal LLC, since 2007, Our contact amount is over 1' 000'000.00$ and it prevents any frieght assocaited risks and provides more reliability partners.

Даатгал 

Манай компани нь Монгол Даатгал ХХ Компанитай хамтран ажиллаж байгаа ба машин механизм, тоног төхөөрөмж, ачаа бараа тээвэрлэгчийн даатгал:
        Монгол Даатгал компанитай 2007 оноос эхлэн ачааны хариуцлагын 1 000 000$ ам долларын даатгалын гэрээтэй ажиллаж байна. Ингэснээр учирч болох аливаа эрсдэлээссэргийлж байгаа бөгөөд харилцагч нарын
 ачааг
тээвэрлэхэд итгэл хүлээлгэж байна.